Brev til medlemmene i skolemuseumslaget

 

KLIKK HER

 

Skolemuseumslagets heimeside

 

Skolemuseumslaget i Rogaland har kvart år frå 1984 til 2017 gitt ut ei skolehistorisk årbok for Rogaland. I staden for å gi ut årbok i 2017 fekk laget utvikla ei heimeside som nå har adresse: www.skolehistorie.no. Denne adressa seier noko meir om innhaldet i heimesida enn den første: www.skolemuseumslaget.no.

 

Heimesida har fem hovudavsnitt: Nye artiklar. Historie og føremål. Styre og redaksjon. Årbøker. Artikkelarkiv.

 

Under Nye artiklar er der nyleg publiserte artiklar. Desse blir etter ei tid overført til hovudavsnittet Artikkelarkiv.

 

Under Historie og føremål er der ei kort orientering om skolemuseumslagets historie, føremål, organisasjon og arbeidsmåte.

 

Under Styre og redaksjon er der opplysningar om namn på medlemmer i styret og
i redaksjonsnemnda, referat frå årsmøte og brev til medlemmene i laget.

 

Under Årbøker er nokre av dei siste årbøkene lagt ut. Kvar årbok har eit tema og inneheld artiklar som handlar om dette temaet. Her er der også eit oversyn over artiklar som har stått i årbøkene.

 

Under Artikkelarkiv er der skolehistoriske artiklar med ulikt innhald.

Artiklane i årbøkene og på heimesida er aktuelle for folk som er interesserte i skolehistorie, kanskje særleg for lærarar og lærarstudentar som kan nytta artiklar i samband med arbeid eller studium. I lærarstudiet kan artiklar til dømes gi idear og inspirasjon til arbeid med bachelor- og mastergradoppgåver med skolehistorisk innhald.