Brev til medlemmene

 

KLIKK HER

Skolemuseumslagets heimeside

 

Skolemuseumslaget i Rogaland har kvart år frå 1984 til 2017 gitt ut ei skolehistorisk årbok for Rogaland. I staden for å gi ut årbok i 2017 fekk laget utvikla ei heimeside som nå har adresse: www.skolehistorie.no. Denne adressa seier noko meir om innhaldet i heimesida enn den første: www.skolemuseumslaget.no.

 

Heimesida har fem hovudavsnitt: Aktuelt. Historie og føremål. Styre og redaksjon. Årbøker. Artiklar.

 

Under Aktuelt er der artiklar av nyare dato. Desse blir etter ei tid overført til hovudavsnittet Artiklar.

 

Under Historie og føremål er der ei kort orientering om skolemuseumslagets historie, føremål, organisasjon og arbeidsmåte.

 

Under Styre og redaksjon er der opplysningar om namn på medlemmer i styret og
i redaksjonsnemnda, referat frå årsmøte og brev til medlemmene i laget.

 

Under Årbøker er nokre av dei siste årbøkene lagt ut. Kvar årbok har eit tema og inneheld artiklar som handlar om dette temaet. Her er der også eit oversyn over artiklar som har stått i årbøkene.

 

Under Artiklar er der skolehistoriske artiklar med ulikt innhald.

Artiklane i årbøkene og på heimesida er aktuelle for folk som er interesserte i skolehistorie, kanskje særleg for lærarar og lærarstudentar som kan nytta artiklar i samband med arbeid eller studium. I lærarstudiet kan artiklar til dømes gi idear og inspirasjon til arbeid med bachelor- og mastergradoppgåver med skolehistorisk innhald.

 

 

Aktuelt

En gammel skole full av nytt

 

Nylund skole 100 år

 

Av Gunnar Roalkvam

 

 

KLIKK HER

Oppvekst på Opstad Tvangsarbeidsanstalt

Et personlig tilbakeblikk

 

Av Sigmund Harbo

 

Å bære merkelappen Opstad-unge var ingen spøk. Vi var barn av ansatte og daglig omgitt av innsatte. Vi var bokmålsunger i ei nynorskbygd. Vi vokste opp i et relativt isolert samfunn. Det fantes ingen butikker, heller ikke grendehus. Ungene møttes i klasserommet, i friminuttene og på søndagsskolen.

Selv følte de fleste av oss privilegert. Andre derimot kunne ikke skjule sin medlidenhet med oss. Var Opstad et godt sted å vokse opp?

KLIKK HER

 

Utdanningspolitiske skillelinjer i skole
og lærerutdanning

 

Av Åsulv Frøysnes

 

De utdanningspolitiske skillelinjene i Norge har endret seg over tid. De har vært gjenstand for ulike former for samarbeid og kompromisser. Jeg vil bruke en forenklet to-deling for å sette dagens utdanningspolitikk i relieff:

1) Sosialdemokratisk skolepolitikk (slik den i alle fall var for et par 10-år siden)

2) Høgres skolepolitikk (som har vært ganske konsekvent de siste 50 årene).

 

KLIKK HER

 

Historisk og politisk utvikling av samspillet mellom grunnskole og lærerutdanning

 

Av Åsulv Frøysnes

 

Jeg vil i dette innlegget sette søkelyset på utviklinga av forholdet mellom grunnskole og lærerutdanning de siste 50 åra. I den første delen beskrives det hvorledes lærerne som i dag er på vei ut av grunnskolen ble rekruttert. I den andre delen skisseres en del problemstillinger i dagens situasjon i forholdet mellom grunnskolen og lærerutdanninga.

 

 

KLIKK HER

Var 6-årsreforma i skolen eit feilsteg?

Av Sigmund Sunnanå

I 1997 bestemte Stortinget at 6-åringane skulle overførast frå barnehagen til skolen. Frå vera dei eldste i barnehagen blei 6-åringane nå dei yngste i skolesystemet. Endringa blei innført med den klåre føresetnaden at dei nye førsteklassane skulle fungere som ein mjuk overgang frå barnehagen til skolen med stor vekt på leikeprega aktivitetar.

 

KLIKK HER